Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
w Warszawie

                                   Logo bip

 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
| Webmaster | Rodo & dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 – zpow.waw.pl
Data publikacji strony internetowej: 16 kwietnia 2019 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03 marca 2021 roku
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
• do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
• na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych:
• Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.
• Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bogdanna Krupińska, tel.22 842-17-22, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Celem poniższego opisu dostępności architektonicznej Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz obsługiwanych przez Zespół jednostek jest dokładne opisanie udogodnień oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

 1. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie
 3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie
 14. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Nieborowskiej” przy ul. Nieborowska 15 Warszawie
 15. Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
 16. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
 17. Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie
 18. Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) do dnia 31.03.2021 zostały złożone przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz obsługiwane jednostki raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, których treść znajduje się poniżej:

 1. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie
 3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie
 14. Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
 15. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
 16. Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie
 17. Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie
Nasi partnerzy